Základní škola a mateřská škola Chodov

Praha 4, Květnového vítězství 57

IČO: 61388343 ▪ mail: chodov@zskv.cz ▪ telefon: 222 365 075 ▪ datová schránka: g3yxfw2 ▪ mapa okolí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ a MŠ Chodov Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0004737. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 pro mateřskou školu na plat školního asistenta, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Pro základní školu je dotace čerpána na plat školního asistenta, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti inkluze a matematické gramotnosti, vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi a na aktivity nové metody ve výuce v oblasti matematická gramotnost a vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti inkluze. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
V naší škole je od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ a MŠ Chodov-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0012109, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy, základní školy a školní družiny.
V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001494, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti žáci a děti a žáci s odlišným mateřským jazykem, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské a základní školy.